REFERENDUM

Na našich stránkách je k dispozici prezentace s informacemi k novému závodu v Třemošnici, podobně také komentář k letákům distribuovaným třemošnickým občanům.

Proč výstavba nového závodu společnosti KOVOLIS HEDVIKOV a.s. v průmyslové zóně Třemošnice? Článek, který byl publikován v Třemošnických novinkách v 07.2021

Aktuálně mj. také v souvislosti s připravovaným referendem nabývá ve veřejném prostoru města Třemošnice na síle debata na téma průmyslová zóna za Berlovou vápenkou. Společnost KOVOLIS HEDVIKOV a.s., jako letitý partner rodin obyvatel města a nepersonifikovaný, zato stále velmi vitální občan, by k tomu také ráda řekla své.

Celkově už přes 200 let žiji a vyrábím v části obce Hedvikov. Prošla jsem různými velikostmi, zažila mnoho „správců“ a vyráběla součásti všemožných mobilních prostředků, které lidé v daných dobách potřebovali. Posledních více než 30 let, již jako rodinná firma, vyrábím relativně mnoho součástek do aut a nechci se vychloubat, ale zhruba každé třetí auto, včetně souprav náklaďáků, které potkáte na cestách i parkovištích v celé Evropě má v sobě „třemošnickou stopu“. Kolik měst z celé republiky se tím může pochlubit?

Bez zhruba deseti generací Třemošňáků, Ronováků, Prachováků, Čáslaváků, kolegyň a kolegů ze Seče, Jeníkova, Heřmaňáku, Žlebů, Běstviny, Tupadel a dalších okolních obcí bych to za tu dlouhou dobu nedala. Aktuálně stále spolupracuji se 199 Třemošňáky a s dalšími 278 lidmi z uvedených obcí. Celkově mám nyní 860 spolupracovníků, z nichž se 125 narodilo ukrajinským a 19 vietnamským rodičům. Ve svém dlouhém životě jsem se již naučila, že nejlépe to vždy fungovalo s lidmi, kteří v okolí žijí, nebo se zde usadí, protože vyrobit a stále vylepšovat tolik rozličných dílů a součástek není lehké a musí se to umět a dosáhnout tohoto fortelu nelze za pár měsíců, na druhou stranu je pak možné ho dlouhodobě využívat jako výhodu proti konkurenci z jiných, a to i hodně dalekých zemí.

Všichni dobře víte, že areál mého hlavního závodu je situován na hranici CHKO Železné Hory, protéká jím Zlatý potok a vnější obvod areálu je limitován krásnými svahy a skalami. To zejména mým spolupracovníkům, obklopeným krásnou přírodou, může mnohá konkurence jen tiše závidět, ale všechno má své a jiné fabriky mají okolo sebe mnohem více místa, což jim z mnoha důvodů umožňuje fungovat lépe a to nejen pro ně samotné, ale také pro jejich zaměstnance a okolí. Stávající poloha mého hlavního závodu představuje do budoucna komplikaci hlavně kvůli náklaďákům, které potřebuji přijímat a zároveň odesílat a dalším stejně důležitým důvodem je, že už se v údolí nemůžu dále rozšířit.

Téměř všichni v posledních letech stále více řešíme životní prostředí a výrobci aut si to také vzali za své. Také proto vím, že i já musím podstoupit dosud asi největší změnu, která však dokáže zajistit budoucnost pro mě a všechny mé blízké i vzdálené, přímé a nepřímé partnery. K budoucnosti, která bude dlouhodobě udržitelná (mimo jiné z moderního pohledu uhlíkové stopy) potřebuji vytvořit nový závod na špičkové technické úrovni, jak technologickým vybavením, tak stavebním řešením objektů a organizací vnitřní i vnější dopravy. Mnoho těžkých náklaďáků už nebude muset projíždět centrem města, moderní stroje, šetrnější k životnímu prostředí, budou produktivnější a obsluhovat je budou spolupracovníci, které k tomu pomůžu vyškolit. Pokud to bude do budoucna potřeba, výhodou by mohla být také železniční vlečka.

Tím se dostávám k tomu, že jedinou lokalitou, která nenaruší životně důležitý vztah mezi mnou a mými kolegy a následně obchodními partnery, a kde lze popisované zázemí vybudovat je průmyslová zóna Třemošnice. V posledních několika letech s kolegy pracujeme na tom, abych navrhla řešení, které vyhovuje popsaným kritériím a bude současně co nejšetrnější k okolí, mimo jiné i tím, že nový závod by se měl částečně zapustit do země, aby tolik nevyčníval a nerušil příliš výhled od Závratce či Berlovy vápenky a okolí směrem do kraje. Částečné zapuštění do země společně s protihlukovou bariérou pomůže výrazně omezit hluk, který by se šířil ze závodu směrem k hlavní silnici a dále těmi směry.

Nerada bych v tomto článku příliš zabíhala do všech podrobností historie průběhu schvalovacích řízení a obdržených schválení mého záměru v rámci města a kraje, proto jsem všechny skeny obdržených schválení mého záměru vybudovat nový závod v průmyslové zóně umístila na svůj web na tomto linku: www.kovolis-hedvikov.cz/novyzavod. Ráda bych k tomu jen uvedla, že sama tomu rozumím tak, že pokud se jednou schválilo, že průmyslová zóna bude vybudována a na naší straně bylo od toho rozhodnutí v dobré víře vynaloženo již mnoho energie a peněz (k dnešku více než 10 mil. Kč) na přípravu takového záměru vč. částečného pořízení pozemků, tak nyní bych nevnímala jako seriózní, kdyby se to na poslední chvíli měnilo. Tak seriózní dlouhodobé partnerství nemůže fungovat.

Nyní stručné shrnutí faktů k dokumentům:

Soubor dokumentace potřebné k umístění nového provozu se začal zpracovávat od roku 2015. Umístění je v souladu s územním plánem platným od r. 1999 i územním plánem současným, platným od r. 2018.

Zásadním dokumentem podporujícím výstavbu provozu je Usnesení KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí č.j. KrÚ/77207/2016. Jde o závěr zjišťovacího řízení dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí => Nový provoz KOVOLIS HEDVIKOV v průmyslové zóně Třemošnice nemá významný vliv na životní prostředí. Tento klíčový dokument je volně přístupný na portálu CENIA – informačním systému EIA. V dokumentu jsou hodnoceny všechny vlivy, zejména hluková a emisní zátěž od výroby a dopravy, jak na stávající občanskou zástavbu, tak výhledovou výstavbu ve všech blízkých lokalitách dle platného územního plánu. V dokumentu je rovněž zhodnocen i součet případných negativních vlivů, který by mohl vznikat provozem již stávajícího průmyslu na lokalitě.

V rámci vývoje projektovaného záměru jsou patrné dvě významné etapy v časové ose: 1. etapa bez pozemků za Berlovou vápenkou a 2. etapa s pozemky za Berlovou vápenkou. Na obě tyto etapy bylo vydáno rozhodnutí OŽPZ – oddělení integrované prevence: nemá významný vliv na životní prostředí. Ke druhé etapě byla ještě vydána MěÚ Třemošnice, odborem výstavby 21. 7. 2016 Územně-plánovací informace o podmínkách využití území s jednoznačnými výstupy v souladu se záměrem. Vždy bylo postupováno transparentně a v souladu s požadavky.

K dokumentaci k posuzování vlivů na životní prostředí se souhlasně vyjadřovaly všechny dotčené orgány státní správy, zejména hygieny, životního prostředí, CHKO a další, včetně Města Třemošnice. Vývoj záměru byl prezentován veřejnosti v kulturním domě, dále na jednáních zastupitelstva města, naposledy 21. 9. 2020. Vždy bylo postupováno v souladu s Uzemním plánem města a na základě konzultací a stanovisek města a dotčených orgánů státní správy.

V návrhu nového areálu jsou dodrženy všechny regulativy dané územním plánem, zejména oddělení od stávající zástavby komunikací pro pěší, zeleným pásem min. šíře 6 metrů a větším. V areálu je navržena další nízká i vzrostlá zeleň. Stavební konstrukce, klimatizace a další prvky jsou navrženy tak, aby se minimalizoval vliv výroby na okolí.

V rámci diskusí, které s kolegy, projektanty a hlavně městem musíme vést, najít shodu jsou: dokoupení zbylých pozemků pro náš záměr, přeložky sítí, tj. zejména přeložku vysokého napětí elektrické energie, páteřního optického kabelu, prodloužení kanalizační přípojky „Závratec“ mimo budovy záměru, ale v rámci zájmové oblasti, což by mohlo pomoci také Závrateckým s jejich dlouhodobým záměrem.

Vnímám z pozice účastníka veřejného dění ve městě Třemošnice, ale i jako jeden z hráčů celého příběhu, že míst pro důstojné moderní bydlení by mělo být k dispozici více. V tomto ohledu jsem již neoficiálně několikrát na různých fórech se svými kolegy navrhovala, abychom společně s městem zrealizovali projekt bytového domu, který by na tomto poli určitě pomohl. Stačí se jen seriózně, realisticky a oboustranně odpovědně dohodnout.

K připravovanému referendu bych ráda uvedla, že přípravné práce na projektu z mého pohledu nebyly pozastaveny (v případě potřeby lze prokázat), byly jen zpomaleny hospodářskými obtížemi, které vyvolala pandemie v celé světové ekonomice. Budoucnost, tak jak jsem ji již výše odůvodnila však jasně zrcadlí potřebu nového závodu. K alternativní variantě, naznačené v rámci podkladů k referendu můžu v rámci poctivé debaty pouze podotknout, že částka 5 mil. Kč u položky „odkup pozemků“ (myšlen záměr města odkoupit pozemky v majetku KH v rámci uvedeného nákladového rozpočtu) nebyla s naší stranou projednána a není reálná, neboť naše zmařená investice by v tomto případě byla výrazně vyšší.

Milé dámy a pánové, velké milióny ve formě hotových prostředků zaslaných přímo na účet města Třemošnice do budoucna určitě slíbit neumím a takový slib by nebyl ani seriózní, ani v našich možnostech. Co ale slíbit mohu, a svým dlouhým životem snad i prokazuji, je udržení a rozvoj zajímavých a konkurenceschopných pracovních míst ve výrobní firmě, která má budoucnost i pozici v rámci evropských a světových dodavatelských řetězců automobilovému průmyslu. A samozřejmě udržení jednoho z důvodů, proč na sebe minimálně v evropském měřítku může být Třemošnice a její okolí pyšná. Budoucnost ve firmě, která svým zaměstnancům vždy výplatu posílá včas a také za ně včas platí veškeré povinné odvody. To má i své přímé výhody pro město, které tak nachází jeden ze svých zdrojů financování. Těm z Vás, kteří jste se dočetli až sem :- ) děkuji za milou pozornost a všem nám pak přeji hodně štěstí do budoucna a ať děláme v náročných časech, které nás všechny čekají co nejvíce správných rozhodnutí.

Upřímně Vaše společnost, KOVOLIS HEDVIKOV a.s.